Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
THÔNG BÁO TẠM DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRỰC TIẾP
Ngày cập nhật 31/03/2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÚ BÌNH

Số: 31/TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập-  Tự do - Hạnh phúc                                         Phú Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân; chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc

tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công

 

 
 

 

       Thực hiện Công văn số: 2573/UBND-HCC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân; chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công trên địa bàn tỉnh;

       Thực hiện Công văn số: 1344/UBND-HCC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Huế về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân; chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công trên địa bàn thành phố Huế;

         Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, tránh lây lan dịch bệnh trên địa bàn, UBND phường Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, trường học và toàn thể nhân dân trên địa bàn các nội dung như sau:

        1/ Tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn phường; chỉ tiếp nhận đơn thư trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020  đến hết ngày 15/4/2020.

        2/ Tạm dừng tiếp nhận tất cả các thủ tục hành chính nộp trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Phú Bình (Trừ những trường hợp đặc biệt, cấp bách do Chủ tịch UBND phường xem xét quyết định).

Chỉ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

       UBND phường Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, trường học Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường và nhân dân trên địa bàn được biết và liên hệ thực hiện./.

 

Nơi nhận :

- TV.Đảng ủy phường;

- TT.HĐND phường;

- BTT. UBMTTQVN và các đoàn thể phường;

- Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

 

Mai Chí Minh

 

theo nguồn Văn phòng HĐND& UBND phường phú Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 7