Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày cập nhật 01/04/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÚ BÌNH

Số: 83/UBND-TH

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                       

 

 Phú Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2020


                                                 Kính gửi:

                                                                - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;

                                                                - Công an phường Phú Bình;

                                                                - Trạm Y tế Phú Bình;

                                                               - Bí thư các Chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban CTMT các Tổ dân phố;

 

Thực hiện Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của  Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Thực hiện Công văn số: 2593/UBND-YT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Công văn số: 1350/UBND-YT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, tránh lây lan dịch bênh trên địa bàn; UBND phường đề nghị:

1/ Ban chỉ huy Công an phường chỉ đạo Cảnh sát khu vực phối hợp cùng cán bộ cốt cán tại các Tổ dân phố (Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban CTMT, các Chi hội…) tổ chức thông báo các nội dung của Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến từng hộ gia đình trên địa bàn phường; đồng thời yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 0 giờ 00 ngày 01/4/2020.

Lưu ý người dân hạn chế ra đường, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.

- Thông báo đến các trường hợp Hưu trí việc nhận lương hưu trí thang 4/2020 tại nhà thông qua việc chi trả trực tiếp của nhân viên phụ trách chi trả lương hưu trí.

- Xây dựng phương án, kế hoạch phân công lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

2/ Trạm Y tế Phú Bình phối hợp cùng Công an phường thường xuyên cập nhật danh sách truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua “ổ dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các “ổ dịch” khai báo y tế và yêu cầu liên hệ với cơ quan chức năng để được xét nghiệm.

3/ Toàn thể nhân dân trên địa bàn tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng.

4/ Các đơn vị, cá nhân được phân công tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 làm việc theo sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND phường.

5/ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn chịu trách nhiệm phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà (Lưu ý phải đảm bảo tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị); đồng thời, phân công cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên theo dõi nắm bắt thông tin để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, nhiệm vụ đột xuất.

6/ Công chức Văn hóa-Xã hội phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể của địa phương thực hiện thông báo các nội dung của Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số: 2593/UBND-YT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số: 1350/UBND-YT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Huế và nội dung Công văn này trên các phương tiện đại chúng (Trang thông tin điện tử của địa phương, hệ thống truyền thanh…) đến toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết và đồng thuận thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND thành phố Huế;

- TV. Đảng ủy phường;

- TT. HĐND phường;

- CT, PCT. UBND phường;

- BTT. UBMTTQVN và các đoàn thể phường;

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;

- Cán bộ, công chức, nhân viên UBND phường;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

Mai Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

theo nguồn Văn phòng HĐND& UBND phường phú Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 8