Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH - Về việc công nhận các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn và các Tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2016
Ngày cập nhật 11/11/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÚ BÌNH

 
   

 


Số: 76/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Phú Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn

 và các Tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2016

 
   

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ BÌNH:

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 2012 của Bộ Công an quy định về Tổ dân phố, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Thông tư 23/TT-BCA;

Căn cứ Biên bản họp Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường ngày 04 tháng 11 năm 2016;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các Tổ dân phố: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 và trường Tiểu học Phú Bình, trường Mầm non Phú Bình đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2016.

  Điều 2. Văn phòng UBND, Trưởng Công an phường, các ban, ngành có liên quan, và các Tổ dân phố, nhà trường có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Phương

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 3