Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH - Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố Khu vực 4, nhiệm kỳ 2013 - 2017
Ngày cập nhật 11/11/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÚ BÌNH

 
   

 


Số: 75/QĐ-UBND

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phú Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Tổ trưởng, Tổ phó

Tổ Bảo vệ dân phố Khu vực 4, nhiệm kỳ 2013 - 2017

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố;

Theo đề nghị của Trưởng Công an phường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận kết quả bầu bổ sung Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố Khu vực 4 nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

1/ Ông TÔ VĂN TUẤN,

Sinh năm: 1974.

Hiện thường trú tại: 3 Kiệt 1 Đào Duy Anh - Thành phố Huế.

Tổ Trưởng Tổ bảo vệ dân phố Khu vực 4 phường Phú Bình, nhiệm kỳ 2013-2017.

2/ Ông NGUYỄN VĂN THÀNH,

Sinh năm: 1978.

Hiện thường trú tại: 3 Kiệt 1 Đào Duy Anh - Thành phố Huế.

Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố Khu vực 4 phường Phú Bình, nhiệm kỳ 2013-2017.

Điều 2. Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố hoạt động theo quy định của Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của chính phủ về Bảo vệ dân phố.

Điều 3. Văn phòng UBND phường, Trưởng Công an phường, các ban ngành có liên quan và ông Nguyễn Đình Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Văn Phương

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5