Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn phường Phú Bình năm 2016
Ngày cập nhật 16/11/2016

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÚ BÌNH

Số:       /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Bình, ngày 07  tháng 11  năm 2016

 

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai  năm 2016

 
 

 

 

A. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Đặc điểm vị trí địa lý, diện tích đất đai, dân số:

Phường Phú Bình là một phường nằm ở phía Bắc của Thành phố Huế, cách trung tâm Thành phố Huế 2km. Bao bọc bởi Sông Hương, Sông Đào và Thành nội Huế.

        - Phía Bắc: giáp xã Hương Vinh, Hương Trà.

- Phía Nam: giáp phường Phú Hòa.

- Phía Tây: giáp phường Thuận Lộc, Phú Thuận.

- Phía Đông: giáp phường Phú Hậu, Phú Hiệp.

Diện tích đất tự nhiên toàn phường là 62,24 ha bao gồm 11 tổ dân phố với 2.157 hộ có 9577 nhân khẩu, đa số nhân dân làm nghề lao động phổ thông, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống (sản xuất nem chả, bún), thợ mộc, thợ nề, cơ khí gò hàn...còn lại làm nghề buôn bán nhỏ, dịch vụ.  

Khu vực dân cư, tổ dân phố: Các đơn vị hành chính do UBND Phường quản lý gồm 05 khu vực dân cư được chia thành 11 tổ dân phố:

STT

Số tổ dân phố

 

Số hộ

 

Số  nhân khẩu

1

Tổ dân phố 1

185

765

2

Tổ dân phố 2

127

525

3

Tổ dân phố 3

244

1138

4

Tổ dân phố 4

249

1189

5

Tổ dân phố 5

182

783

6

Tổ dân phố 6

131

568

7

Tổ dân phố 7

225

1075

8

Tổ dân phố 8

220

920

9

Tổ dân phố 9

275

1282

10

Tổ dân phố 10

217

947

11

Tổ dân phố 13

102

385

Tổng cộng

2157

9577

 

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và môi trường tại địa phương  năm 2016:

Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đang tiếp tục phát triển ổn định theo chiều hướng phát triển chung của Thành phố, các cơ sở kinh tế duy trì sản xuất kinh doanh, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thương mại, cơ khí đặc biệt là dịch vụ và các hộ kinh doanh cá thể, nhiều hộ gia đình kinh doanh có hiệu quả, phát triển doanh thu và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Tuy nhiên do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, của đất nước và tỉnh nhà việc sản xuất kinh doanh của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn.

Công tác quản lý tài chính ngân sách  năm 2016 tập trung chi cho một số lĩnh vực trọng tâm: công trình xây dựng trường học, chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội theo quy định mới của Chính phủ, tỉnh và thành phố, chi cho công tác bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Trong thời gian qua, địa phương đã có nhiều quan tâm đối với lĩnh vực giáo dục, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển về nhân trí, đào tạo nhân tài và nguồn lực của địa phương, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học ngày càng gia tăng theo chiều hướng tăng dân số tự nhiên.

Công tác thu chi ngân sách:

* Tổng thu: 3.723.274.175 đ, đạt 105% so với kế hoạch.

Trong đó:                                       

Thu trên cấp: 3.038.264.300 đ.      .                

Thu địa phương: 685.009.879 đ, đạt 87%.

Kết dư        : 915.774.928đ.

* Tổng chi: 3.415.716.189 đ, đạt 95% dự toán chi.

B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI NĂM 2016:

I. Đánh giá tình hình thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai.

Trong năm 2016, UBND phường Phú Bình đã thực hiện một số nội dung quản lý Nhà nước về đất đai như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai bao gồm: Luật Đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 thông qua các buổi họp dân, các buổi Hội nghị cán bộ cốt cán tại phường và trên phương tiện truyền thanh hàng tuần,tháng và quý.

- Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo tuân thủ các quy hoạch được duyệt.

- Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Giám sát, quản lý các dự án được thu hồi giao đất, cho thuê đất trên địa bàn phường theo đúng mục đích sử dụng, đúng ranh giới được giao, cho thuê.

- Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền trong quản lý bồi thường, hổ trợ, tái định cư theo đúng quy định Nhà nước đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

- Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

- Thống kê, kiểm kê đất đai:

Thực hiện tốt công tác kiểm kê, thống kê đất theo định kỳ.

- Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật như: Quyền của người sử dụng đất  được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện các thủ tục về chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế và nghĩa vụ của người sử dụng đất như kê khai thuế đất phi nông nghiệp, sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới.

 - Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai:

Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất, các trường hợp xây dựng của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất công và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

- Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai: UBND phường đã thành lập tổ hòa giải tại khu dân cư để tổ chức hòa giải những tranh chấp về đất đai và tổ chức hòa giải theo thẩm quyền  không để tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp xảy ra. Trong năm 2016 nhờ thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở nên kết quả: Trong năm 2016, UBND phường nhận được đơn 01 đơn liên quan đến tình trạng tranh chấp, khiếu nại , phản ảnh về đất đai (nội dung cấp trùng giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở của ông Phạm Tôn và bà Công Tằng Tôn Nữ Thị Ngọ). UBND phường đã tổ chức hòa giải tại cơ sở, có xem xét, phân tích, đánh giá sự việc đồng thời báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật góp phần ổn định an ninh,trật tự tại địa phương.

- Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai:

          Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai trên địa bàn phường nhằm phát hiện kịp thời các cơ sở hoạt động dịch vụ về đất đai trái quy định pháp luật.

II. Đánh giá tình hình sử dụng đất

1. Tình hình chấp hành pháp luật đất đai của người sử dụng đất.

Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai đã giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của luật đất đai như: Chấp hành quy định về đăng ký đất đai, lập đầy đủ thủ tục khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật, bàn giao đất cho Nhà nước khi có quyết định thu hồi…

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như: Tình trạng chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu tài sản và nhà ở gắn liền với đất vẫn còn xảy ra.

2. Hiệu quả sử dụng đất

Trên địa bàn phường năm 2016 không có dự án quy hoạch sử dụng đất, nhưng địa phương đã tăng cường công tác quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật đã góp phần ổn định an ninh, chính trị trật tự xã hội giúp người dân an tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tuy nhiên dự án quy hoạch chỉ giới sông Thành Ngoại, và sông Đào chưa được cắm mốc thực địa gây khó khăn trong việc quản lý nhà nước về đất đai đồng thời ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người dân.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai  2016 trên địa bàn phường Phú Bình./.

 

Nơi nhận:

- Phòng TN&MT t/p Huế;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Văn Phương

 

 

Theo nguồn tin Văn phòng HĐND&UBND phường Phú Bình, thành phố Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 3